PSOUU Koło Częstochowa
ul. Waszyngtona 69/71
42-200 Częstochowa

tel: 509 774 987
e-mail:    iwonaciesielska@op.pl

Wykorzystaj szansę, pomóż własnemu dziecku!

 

     Jesteśmy dumni i zadowoleni, gdyż do niedawna udało nam się wzbogacić
i poszerzyć ofertę pomocy rodzinom i dzieciom niepełnosprawnym o diagnozę
i terapię integracji sensorycznej.
    Dzięki współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
nr 23 w Częstochowie, a właściwie terapeutami integracji sensorycznej
Anną Kościańską i Katarzyną Mastalerz możemy wykorzystywać jedyną jak do tej pory salą do terapii SI w naszym regionie, mieszczącą się przy
 ul. Barbary 32, w Szkole Podstawowej nr 18.


Integracja Sensoryczna (SI) - co to takiego?

    Integracja sensoryczna jest metodą terapii stosowaną na całym świecie od kilkudziesięciu lat, do Polski trafiła w latach 90 - tych i zdobywa coraz więcej zwolenników. Jest to metoda oparta na neurofizjologicznych podstawach rozwoju dziecka.
     Według Jean Ayres - twórczyni metody SI - integracja Sensoryczna to proces zachodzący w mózgu, który polega na organizowaniu, porządkowaniu informacji pochodzących z poszczególnych układów sensorycznych (zmysłowych), tak, by mogły być wykorzystane w celowym, kończącym się sukcesem działaniu.
Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała.
Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnetrznego są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie. Właściwe działanie tego układu na każdym etapie, określamy integracją sensoryczną.
Każdy z nas jest świadomy posiadania zmysłu dotyku, smaku, wzroku i słuchu. Nie każdy z nas uświadamia sobie jednak, że posiadamy jeszcze dwa inne zmysły, uznawane razem ze zmysłem dotyku za podstawowe. Jest to zmysł równowagi i czucia głębokiego.
Zmysł równowagi (przedsionkowy) wykształca się dobrze już w życiu płodowym. Odpowiedzialny jest za utrzymanie równowagi, świadomości pozycji ciała, ruchu gałek ocznych, głowy i ciała.
Czucie głębokie (propriocepcja) to odbieranie informacji płynących z mięśni i ścięgien. Układ ten odpowiada za precyzyjne ruchy, właściwe napięcie mięśniowe.
Układ przedsionkowy, proprioceptywny to podstawowe układy sensoryczne. Ściśle współpracują ze sobą oraz z innymi układami sensorycznymi - słuchem, wzrokiem. Praca tych wszystkich układów połączonych skomplikowanym układem zależności, stanowi o naszym prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku. Dzięki ich właściwie połączonej pracy jesteśmy w stanie odpowiednio odbierać bodźce, przetwarzać je i na nie odpowiadać.
    Terapia integracji sensorycznej może być przeprowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach. Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych. Podczas terapii SI relacje zachodzące między procesami sensorycznymi a zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w OUN. Prawidłowa organizacja synaptyczna OUN determinuje właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych. Ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Terapia SI ma postać "naukowej zabawy", w której dziecko chętnie uczestniczy. Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej. Najważniejszą jej częścią jest specjalistyczny sprzęt podwieszany stymulujący system przedsionkowy i proprioceptywny.
Dla powodzenia terapii bardzo ważny jest dobry kontakt dziecka z terapeutą.
Terapia SI jest to terapia indywidualna, dostosowana do potrzeb dziecka, poprzedza ją rzetelna diagnoza.

Integracja Sensoryczna (SI) - Diagnoza

Diagnoza procesów integracji sensorycznej zwykle przebiega w trakcie 3 -4 spotkań (w zależności od indywidualnych możliwości dziecka).

Diagnoza SI składa się z z kilku części:
1.  Wywiad z rodzicami - terapeuta zadaje rodzicom szereg pytań dotyczących przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w niemowlęctwie, przebytych chorób, problemów zdrowotnych dziecka.
2.  Kwestionariusze - rodzice są proszeni o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy dotyczących funkcjonowania dziecka w życiu codziennym. Pamiętajmy, że to rodzic najlepiej zna swoje dziecko i jest jego najlepszym obserwatorem.
3.  Próby kliniczne - terapeuta prosi dziecko o wykonanie kilku prób - zadań, które mają na celu sprawdzenie, czy u dziecka występują symptomy przetrwałych odruchów tonicznych, jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, praca oczu, koordynacja ruchowa.
4.  Testy - badają one następujące funkcje: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki. Większość testów można wykonywać u dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci młodsze i te wobec których nie można zastosować testów (np. z upośledzeniem umysłowym, autystyczne, lub nie współpracujące z innych powodów) badane są próbami z obserwacji klinicznej i dodatkowymi testami sprawnościowymi. Testy pozwalają na dość dokładne porównanie umiejętności dziecka w stosunku do jego grupy wiekowej. Na podstawie przeprowadzonych testów diagnostycznych, po obliczeniu wyników, przeprowadzeniu analizy i wyciągnięciu wniosków sporządza się pisemną ocenę procesów SI i planuje terapię.
5.  Podsumowanie diagnozy - rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Poszczególne wyniki są wyjaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują również diagnozę na piśmie. Zawiera ona: dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów, wnioski, program terapii.
Tylko pełna diagnoza, zawierająca wszystkie opisane wyżej elementy, pozwala określić ewentualne zaburzenia integracji sensorycznej. Diagnoza powinna również zawierać szczegółowe wyniki po to, aby inny terapeuta mógł z tej diagnozy korzystać i żeby w przyszłości istniała możliwość porównania wyników dziecka. Umożliwia to określenia postępów dziecka i pozwala na swobodny wybór terapeuty.

Integracja Sensoryczna (SI) -Dla kogo?

  Terapia metodą integracji sensorycznej jest kierowana głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, ale z powodzeniem może z niej korzystać także młodzież i osoby dorosłe.
      Tą formą terapii obejmuje się dzieci, u których stwierdzono deficyty w zakresie integracji sensorycznej.

Lista objawów, które mogą stanowić wskazanie do przeprowadzenia diagnozy procesów Integracji Sensorycznej

Objawy zauważane przez Rodziców:
1. Hiperaktywność - nadruchliwość, wzmożona aktywność ruchowa.
2. Hipoaktywność - objawy wegetatywne, słaba lub brak tolerancji na określony rodzaj  ruchu, niepewność podczas poruszania się, niechęć do karuzeli i huśtawek na placu zabaw.
3. Problemy z koncentracją uwagi -  trudności w skupieniu uwagi.
4. Nadpobudliwość emocjonalna - brak stabilności emocjonalnej, reakcje lękowe (ruchowe, np. przed wysokoącią, przed upadkiem, emocjonalne - obraża się, zamyka w sobie, jest bardzo nieśmiałe, dotykowe - unika dotykania, przytulania, nadmiernie reaguje nawet na niewielki ból, słuchowe - źle reaguje na określone częstotliwości dźwięków).
5. Obniżony poziom koordynacji wzrokowo - ruchowej, zaburzenia percepcji przestrzeni - trudności w kopiowaniu, odwzorowaniu, przerysowywaniu, przepisywaniu.
6. Zaburzenia percepcji słuchowej.
7. Zaburzenia praksji (planowania motorycznego), trudności z utrzymaniem równowagi, niezgrabność ruchowa, problemy z samoobsługą, samodzielności? - trudności w uczeniu się nowych aktywności ruchowych (pływanie, jazda na rowerze, prawidłowy chwyt ołówka)
8. Zaburzenia poczucia kierunku, zaburzenia lateralizacji, nieprawidłowy schemat ciała.
9. Słaba organizacja zachowania - bałagan wokół własnej osoby i własnego miejsca pracy ( biurko, stolik ), słabe wyczucie odlegśości.
10. Zaburzenia mowy - niechęć do jedzenia pokarmów o określonej konsystencji, unikanie dotyku w obrębie jamy ustnej, odruchy wymiotne.
11. Problemy w kontaktach społecznych z rówieśnikami - unikanie bliskości fizycznej, trudności w nawiązywniu kontaktów społecznych, przyjaźni.
12. Trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem - trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie od końca wyrazów.
13. Obniżona sprawność w zakresie grafomotoryki - wzmożone napięcie mięśniowe, nieprawidłowy chwyt, łatwa męczliwość, podpieranie głowy podczas czytania i pisania.
14. Niska samoocena.
15. Obciążony wywiad okołoporodowy.

Uwaga!  Pojedynczy objaw nie stanowi wskazania do diagnozy dysfunkcji procesów Integracji Sensorycznej.

Ze względu na szczególne potrzeby rozwojowe i terapeutyczne metoda SI
wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi,
 • z ADHD, ADD,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z autyzmem,
 • cierpiącymi na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera)
 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi,
 • z zaburzeniami mowy,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z potrzebami ruchowymi, które nie potrafią "usiedzieć w miejscu",
 • z grupy ryzyka, wcześniaków z uszkodzeniami okołoporodowymi,
 • dzieci "ociężałych", niezgrabnych ruchowo,
 • dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi.

Integracja Sensoryczna (SI) - Nasza oferta:


 
 • Pełne wyposażenie sali w profesjonalny sprzęt SI,
 • Wysoko wykwalifikowani terapeuci SI, członkowie Polskiego Stowarzyszenia  Terapeutów Integracji Sensorycznej ( zob. www.pstis.pl  - lista gabinetów SI),
 • Rzetelna diagnoza,
 • Fachowa terapia,
 • Konsultacje i zalecenia dla rodziców,

Wykorzystaj szansę, pomóż własnemu dziecku!


 

Prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt telefoniczny lub osobiście.
Pod numerem stowarzyszenia lub bezpośrednio z terapeutami.

Terapeuci SI : 
Katarzyna Mastalerz - tel. 667 248 955 
Anna Kościańska - tel. 692 429 428 

 Realizacja: ERMAT GROUP